Vego Hazelnut Bar 150g
Vego Hazelnut Bar Mini 65g
Vegolino Nougert Pralines 180g